None

هنر آزمون دادن | ۴ تکنیک مدیریت آزمون

آیا تجربه این را داشته اید که در جلسات آزمون های آزمایشی کنکور به چند سوال سخت برسید و نتوانید آنها را حل کنید؟! آن وقت اعصابتان بهم ریخته و نمی دانید چکار کنید؟! یا اینکه نتوانستید مدیریت آزمون را طبق زمان انجام دهید؟! یا بعضی از سوالات را حل کرده و می بینید جواب هایش در گزینه ها نیست؟! راه حل این مشکلات یادگیری مهارت هنر آزمون دادن است.

مطالعه بیشتر